• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2013
Kế hoạch tài chính 2013
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014
Kế hoạch tài chính 2014
Kế hoạch tài chính 2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính riêng năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính Quý II 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019