• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng 2015
Báo cáo ước tính kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4 2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
Báo cáo tài chính riêng năm 2014
Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2015
Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính Quý I 2018
Báo cáo giám sát tài chính 2014
Báo cáo tài chính 6 tháng 2015
Báo cáo tài chính Quý II 2016
Báo cáo tài chính Quý II 2017
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015
Tinh hinh SXDM 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo các khoản vay trên 10 tỷ năm 2015
Thông tin người đại diện pháp luật
Người được uỷ quyền CBTT 2018