free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2015
Tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
Đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất.
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015_2018
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính riêng năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (công ty mẹ)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 _báo cáo tài chính công ty mẹ
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019