• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo Kết quả sxkd hàng năm và 3 năm gần nhất (năm báo cáo 2016)
Báo cáo Thực hiện dịch vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Quyết định ban hành Điều lệ hoạt động của công ty năm 2014
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
Báo cáo hiệu quả hoạt động năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Quy định giá sản phẩm,dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2020
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo kết quả công ích và trách nhiệm xã hội 2018.
Báo cáo giám sát đầu tư công 2019 của Công ty.
QD ve viec phan phoi loi nhuan va trich lap quy nam 2018
Báo cáo tài chính 2014
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
Kế hoạch tài chính 2015
Kế hoạch tài chính 2016
Chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo điều chỉnh bất thường năm 2018 của Công ty.