• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo giám sát tài chính 2013
Báo cáo giám sát tài chính 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2018
Báo cáo lương thưởng 2015
Báo cáo lương thưởng năm 2017