• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015


Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019.
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Báo cáo tài chính 2019
Sắp xếp đổi mới 2017
Sắp xếp đổi mới 2016


Sắp xếp đổi mới 2015


Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN 2019
Tiền lương thưởng 2017
Tiền lương thưởng 2016


Tiền lương thưởng 2015


Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019