• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
Chiến lược phát triển
Báo cáo chiến lược phát triển
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi doanh nghiệp năm 2015
Kết quả SXĐM năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2015_2
Báo cáo lương năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Tiền lương thưởng 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2015