• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Quý II/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất, Quý II/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính năm hợp nhất 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính quý II tháng năm 2019
Tình hình sắp xếp doanh nghiệp năm 2016