• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2015
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.