• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Tình hình quản trị doanh nghiệp
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.