• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
Bảng cân đối kế toán năm 2016
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính Quý I 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính Quý II- 2018
Báo cáo tài chính quý III tháng năm 2019
Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm năm 2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019