free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả hoạt động SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính Quý II 2018
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2013
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2014
Kế hoạch sắp xếp, đổi mới 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017