• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả hoạt động SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính Quý II 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính 2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020
Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT 2020
Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT 2020
Thay đổi thông tin 2019