free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 2013
Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích 2014
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính 2013
Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp 2014
Báo cáo kết quả giám sát tài chính 2014
Tình hình bảo toàn và phát triển vốn 2013
Tình hình bảo toàn và phát triển vốn 2014
Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp năm 2013
Tình hình trích lập và sử dụng quỹ 2013
Tình hình trích lập và sử dụng quỹ 2014
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2017
Chiến lược phát triển 2016 - 2020
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2015
Báo cáo Kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Thông tin người đại diện pháp luật