• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Quyết định giao Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích đảm bảo an toàn bay 2016
Báo cáo Kết quả sxkh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
Báo cáo Kết quả sxkh giai đoạn 2013-2015
Báo cáo Thực hiện dịch vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo chuyển giao hệ thống cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về Tổng công ty quản lý bay Việt Nam
Quyết định số 3976/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm 2016- 2018
Phương án cơ cấu 2017-2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (tổng hợp)
Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (tổng hợp)
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2020- công ty mẹ
Báo cáo tài chính 6 tháng 2020- hợp nhất
Phê duyệt chiến lược phát triển đến 2020, tầm nhìn 2030
Báo cáo Kế hoạch sxkd và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020
Báo cáo Kế hoạch sxkd 05 năm giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay năm 2015
Phê duyệt kế hoạch sản xuất đầu tư 2015
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015, định hướng 2020
Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020
Kế hoạch 05 năm ( 2016-2020) của doanh nghiệp
báo cáo KH SXKD&DTPT 2019
Báo cáo Kế hoạch SXDM năm 2015
Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Sắp xếp đổi mới 2017
Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện của người lao động 2015
Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý 2015
Báo cáo thực hiện chế độ lương, thưởng năm 2016
Quyết định phê duyệt Quỹ lương người lao động năm 2016
Quyết định thông qua Quỹ lương người lao động và người quản lý năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, thưởng năm 2018
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2019