• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo công bố thông tin 2016
Kết quả thực hiện KH SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2014
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2013
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính đầu năm 2014
Báo cáo tài chính riêng năm 2013
Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tháng 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2013
Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2014