• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo Ước tính kết quả sxkd tháng 4 năm 2016
Báo cáo kết quả sxkd tháng 3 năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5-2018
Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6-2018
Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2015_2017
Giá trị sản xuất công nghiệp doanh thu sản phẩm_Tháng 6.2018
Giá trị sản xuất công nghiệp doanh thu sản phẩm_Tháng 6.2018
Kết quả sản xuất kinh doanh ước 7 tháng đầu 2018
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính Biểu 2 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng năm 2018
Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2018.
Báo cáo thông tin bất thường của doanh nghiệp
Người đại diện CBTT 2018
Thay đổi người quản lý 2018
Bất thường
Bất thường