• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Tình hình hoạt động đến năm 2015
Báo cáo số 520/BC-HĐTVCSVN ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo tái cơ cấu doanh nghiệp, tình hình SXKD 6 tháng năm 2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu 2016
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
Báo cáo tài chính tiêng năm 2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính riêng năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014_Tháng 8
Quyết định số 344/QĐ-HĐTVCSVN phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014_Tháng 12
Quyết định số 697/QĐ-HĐTVCSVN phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu
Kết quả sắp xếp, đổi mới 2015
Sắp xếp đổi mới 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2015
Báo cáo lương thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2017