• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ : 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

ập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty nhà nước được quyết định chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam, được biết nhiều trong khu vực và trên thế giới.

     - Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

     - Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM OIL AND GAS GROUP

     - Tên gọi tắt: PETROVIETNAM, Viết tắt: PVN

     - Địa chỉ trụ sở chính: 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

     - Điện thoại: 84 - 04 - 3 8252526

     - Fax: 84 - 04 - 3 8265942

     - Website: www.petrovietnam.com.vn; www.pvn.com.vnwww.pvn.vn

     - Email: info@pvn.vn    

 

Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của PVN

PVN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và theo Điều lệ này.

 

PVN có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

PVN có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

 

a) Tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết các hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân; tiến hành các hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí; tổ chức quản lý, giám sát công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí trên cơ sở hợp đồng với các nhà thầu dầu khí, với công ty con và với các tổ chức, cá nhân khác;

 

b) Trực tiếp sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật. Các quan hệ kinh tế phát sinh giữa PVN và các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn được thể hiện bằng hợp đồng kinh tế;

 

c) Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; chi phối công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

 

d) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền và nghĩa vụ của PVN theo hợp đồng liên kết đối với công ty liên kết mà PVN không góp vốn;

 

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn;

 

e) Thực hiện những công việc khác mà Nhà nước giao cho PVN và theo các quy định tại Điều lệ này.

 

* Sứ mệnh: 

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước việt nam hùng cường.

 

* Logo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Biểu tượng (Logo) với hai màu chính là màu xanh da trời của nền và màu đỏ của ngọn lửa hai nhánh thể hiện thành quả hoạt động tìm kiếm thăm dò-khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để đưa tài nguyên dầu khí từ lòng đất, lòng thềm lục địa Việt Nam lên phục vụ đất nước. Ngọn lửa đỏ hai nhánh được bắt đầu từ trong lòng chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam) được cách điệu tạo cho khoảng trống ở giữa hai ngọn lửa giống hình đất nước. Nhánh màu đỏ cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

 * Slogan:

Năng lượng cho phát triển đất nước

 

 * Tầm nhìn chiến lược đến 2025:

Tập đoàn kinh tế dầu khí hàng đầu trong khu vực - Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam".

 

 * Triết lý kinh doanh:

 - Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao.

 - Chất lượng sản phẩm: là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

 - Khách hàng là bạn hàng: cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.

 - Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.

 - Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.

 - Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của PVN.

 - Kiểm soát rủi r Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của PVN.

 - Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.


Kế quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015-2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ tháng 6-2017
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014
Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính năm 2015 (hợp nhất)
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
Kết hoạch SXKD và ĐTPTnăm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020
Báo cáo kế hoạch sxkd và đầu tư phát triển năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2013
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2013
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 2014
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện 2014
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện 2014
Báo cáo tiền lương năm 2015
Đính chính Báo cáo lương năm 2015
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2016