• Thông tin DN
 • Tin tức
 • Hoạt động
 • Tài chính
 • Chiến lược
 • Kế hoạch SXKD
 • KH Sắp xếp, đổi mới
 • Đánh giá hiệu quả
 • Quỹ lương, thưởng
 • Bất thường
Địa chỉ : Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập theo Quyết định số: 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ công thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

 • Tên gọi tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2


 • Tổng Công ty Phát điện 2 - EVN GENCO2 đã chính thức đi vào hoạt động hoạt động kể từ ngày 1/1/2013 bao gồm 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 5 công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ. Hiện tại, EVN GENCO2 đang quản lý 8 dự án đầu tư nguồn điện.

  Các đơn vị hạch toán phụ thuộc là: Công ty Thủy điện Quảng Trị; Công ty Thủy điện An Khê – KaNak; Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2; Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4; Ban Quản lý dự án Thủy điện 7;

  Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức; Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

  Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ; Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;

  Các dự án đầu tư nguồn điện: Nhiệt điện Hải Phòng II; Thủy điện Sông Bung 2; Thủy điện Trung Sơn; Thủy điện Sông Bung 4; Nhiệt điện Ô Môn 1,2,3,4; Thủy điện Thác Mơ mở rộng.

  Tổng công ty phát điện 2 là Công ty TNHH một thành viên, do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật... trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết...

  Tổng công ty phát điện 2 có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện; lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình…Ngoài ra, các Công ty mẹ còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…

 • Tên giao dịch quốc tế: POWER GENERATION CORPORATION 2
 • Tên gọi tắt: EVNGENCO2
 • Loại hình doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM MỘT THÀNH VIÊN

 • Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
  Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
  Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
  Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
  Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và ba năm gần nhất 2013-2015
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
  Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất (2016-2018).
  Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2017.
  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất (2015-2017).
  Thực trạng quản trị 2019
  Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013
  Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013
  Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2014
  Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2014
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013
  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013
  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014
  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất (Bảng cân đối kế toán ) năm 2015
  Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán ) năm 2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2016.
  Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2016 (công ty mẹ)
  Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2016 hợp nhất
  Báo cáo tài chính 2016 hợp nhất
  Báo cáo tài chính 2016 tổng hợp
  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 tổng hợp
  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất
  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
  Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng 2018_hợp nhất
  Báo cáo tài chính Quý II va 6 tháng 2018_công ty mẹ
  Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.
  Báo cáo tài chính công ty mẹ của Công ty năm 2018.
  Báo cáo tài chính công ty mẹ của Công ty năm 2017.
  Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng năm 2019 công ty mẹ
  Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng năm 2019 hợp nhất
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
  Báo cáo kế hoạch kinh doanh & Đầu tư phát triển năm 2016
  Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
  Kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm 2016-2020
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
  Báo cáo KHSXKD và ĐTPT năm 2020
  Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013
  Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013
  Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2014
  Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2014
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất năm 2020
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 2019
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất năm 2020