• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ : Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ. Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT), được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam).


Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo tình hình thực hiện CBTT theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP
Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015_2018
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017_cap nhat
Kết quả sản xuất kinh doanh2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017
Cập nhật kết quả SXKD 2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính 6 tháng hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tài chính 2019
Thay đổi nhân sự hội đồng thành viên 2018
Nhân sự Phó Tổng giám đốc 2018
Báo cáo thông tin bất thường 2018
thông tin bất thường của DN 2020