• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ : 1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm thành lập theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 23/12/2009. Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn) được Thủ tướng quyết định thành lập theo Quyết định 2180/QĐ-TTg ngày 23/12/2009, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Tại thời điểm thành lập, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 10 công ty con 100% vốn điều lệ, 17 công ty trên 50% vốn điều lệ và 16 đơn vị liên doanh liên kết.

Ngày 23/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 953/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 21/4/2011, Thủ tường Chính phủ ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2097/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

 Ngành, nghề kinh doanh chính:

Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược;

Ngành, nghề liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

Tư vấn thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành hóa chất.

Kinh doanh các ngành, nghề khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Ban lãnh đạ

Chức vụ

Họ và tên

 Chủ tịch Hội đồng thành viên

 Nguyễn Anh Dũng

 Tổng Giám đốc

 Nguyễn Đình Khang

 Phó Tổng Giám đốc

 Phạm Thanh Hoàng

 Phó Tổng Giám đốc

 Hoàng Văn Liễu

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Gia Tường

 Phó Tổng Giám đốc

 Chu Văn Tuấn

 Phó Tổng Giám đốc

 Ngô Mạnh Hoài

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.8240551

Fax: (84-4). 3.8252995

Email: info@vinachem.com.vn

Website:  http://www.vinachem.com.vn