Xác định một số lĩnh vực có thế mạnh để định hướng thực hiện tái cơ cấu tập đoàn hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) là tập đoàn kinh tế nhà nước có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khi được thành lập, Vinachem đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực hoá chất.

Tình hình thực hiện phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công nghiêp ( ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) và một số điểm mới tại dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ - TTG

Tình hình thực hiện phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công nghiêp ( ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) và một số điểm mới tại dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ - TTG về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển ĐVSNCN thành CTCP

Những điểm mới tại dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tại Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn sau năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Vai trò của Doanh nghiệp nhà nước trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian qua vẫn được xem là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. Vấn đề đặt ra là trong giai đoạn tới, Nhà nước tiếp tục định vị DNNN ở đâu và cần có các thay thế cơ chế chính sách gì để đạt được các mục tiêu, quan điểm về vai trò và vị trị của DNNN.

Tình hình thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường

Theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường không thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

Những điểm mới của dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp năm 2020 có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như: cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc gia nhập thị trường; nâng cao khung khổ về quản trị doanh nghiệp; sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước và công khai hóa thông tin …

Một số định hướng xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN trong giai đoạn tới

Tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao xây dựng Đề án “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước”. Bài viết đưa ra một góc nhìn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để khuyến nghị Chính phủ những chủ trương, chính sách mới về đánh giá doanh nghiệp nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Định hướng cho doanh nghiệp nhà nước ngành năng lượng để phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

04 tập đoàn kinh tế (TĐKT) lớn hiện diện trong lĩnh vực năng lượng gồm: TĐ CN Than - Khoáng sản VN, TĐ Dầu khí VN, TĐ Điện lực VN, TĐ Xăng dầu VN. Các doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả cao, có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách nhà nước trong năm 2019. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, lan tỏa và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cần có một định hướng toàn diện mang tính chiến lược về tầm nhìn và định hướng hoạt động trong thời kỳ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2020.

Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty giai đoạn 2017 - 2019 - Thực trạng và giải pháp

Trong giai đoạn 2017-2019, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ-con hoạt động có hiệu quả với xu hướng tăng trưởng là chủ yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng vẫn còn những tồn tại yếu kém, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của các DNNN quy mô lớn này trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, cần có giải pháp đồng bộ về nhận thức, quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu và từ chính nội tại doanh nghiệp.

Kết quả thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 và vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời gian tới

Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước là một trong những phương thức để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhằm sắp xếp lại, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Dù đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn chung tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước còn chậm, cần nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ để tháo gỡ vướng mắc.

123...Last