Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động
24/03/2017


Thông tin công bố là các báo cáo về lương thưởng, báo cáo tài chính, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sắp xếp đổi mới, thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội các năm 2015, 2016 và 2017.

Xem chi tiết...

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động
24/03/2017


Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè công bố thông tin hoạt động
23/03/2017


Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Xem chi tiết...

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố thông tin hoạt động
23/03/2017


Thông tin công bố là Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu 2013-2015

Xem chi tiết...

Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin hoạt động
23/03/2017


Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Xem chi tiết...

Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin hoạt động

3/23/2017 9:04:00 AM

Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin hoạt động

3/13/2017 9:20:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020, Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn lần đầu tiên công bố thông tin

2/20/2017 9:14:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Kết quả SXĐM 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

2/17/2017 4:59:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin

2/15/2017 1:34:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

3/24/2017 5:16:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

3/23/2017 11:12:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu 2013-2015

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ (Vinacomin) công bố thông tin hoạt động

3/15/2017 8:04:00 AM

Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, bổ sung thông tin về địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi thành viên HĐTV

Tổng công ty Bến Thành công bố thông tin hoạt động

3/8/2017 9:01:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

3/7/2017 11:21:00 AM

Thông tin công bố là Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

3/10/2017 3:50:00 PM

Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone điều chỉnh thông tin công bố

2/21/2017 9:28:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo điều chỉnh báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải công bố thông tin hoạt động

1/5/2017 10:56:00 AM

Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

1/3/2017 4:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Công ty TNHH MTV Itaxa công bố thông tin hoạt động

12/30/2016 10:50:00 AM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Chiến lược phát triển, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

3/24/2017 6:02:00 PM

Thông tin công bố là các báo cáo về lương thưởng, báo cáo tài chính, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sắp xếp đổi mới, thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội các năm 2015, 2016 và 2017.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè công bố thông tin hoạt động

3/23/2017 5:14:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn -TNHH MTV công bố thông tin hoạt động

3/22/2017 2:05:00 PM

Thông tin công bố là Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng tài chính kế toán

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin hoạt động

3/22/2017 9:33:00 AM

Thông tin công bố là báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè công bố thông tin hoạt động

3/21/2017 11:16:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.