Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động
20/07/2017


Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả SXKD 3 năm 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tiền lương năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang công bố thông tin hoạt động
19/07/2017


Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị 2016.

Xem chi tiết...

TCT Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam công bố thông tin hoạt động
18/07/2017


Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính 2016.

Xem chi tiết...

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động
18/07/2017


Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 2016.

Xem chi tiết...

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động
17/07/2017


Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc năm 2017.

Xem chi tiết...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/13/2017 8:57:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Sắp xếp đổi mới năm 2016.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/12/2017 7:43:00 AM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/10/2017 1:23:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng công bố thông tin hoạt động

7/4/2017 3:33:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016

Tổng công ty Truyền thông công bố thông tin hoạt động

6/28/2017 6:02:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016.

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/17/2017 4:21:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc năm 2017.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/7/2017 6:18:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm 2014-2016

TCT Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/5/2017 11:09:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiếm toán năm 2016.

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/5/2017 10:32:00 AM

Thông tin công bố là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016.

Tổng công ty Bến Thành công bố thông tin hoạt động

6/30/2017 10:45:00 AM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

TCT Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/18/2017 10:19:00 AM

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

7/18/2017 9:44:00 AM

Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 2016.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/13/2017 9:10:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Itaxa công bố thông tin hoạt động

7/5/2017 10:14:00 AM

Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố thông tin hoạt động

7/3/2017 4:55:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

7/20/2017 9:08:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả SXKD 3 năm 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tiền lương năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang công bố thông tin hoạt động

7/19/2017 2:32:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống công bố thông tin hoạt động

7/17/2017 4:10:00 PM

Thông tin công bố bao gồm Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố thông tin hoạt động

7/17/2017 1:32:00 PM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn công bố thông tin hoạt động

7/12/2017 9:03:00 AM

Thông tin công bố bao gồm Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.