Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố thông tin bất thường
23/02/2017


Tập đoàn đang xây dựng Chiến lược phát triểngiai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang công bố thông tin hoạt động
23/02/2017


Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động
22/02/2017


Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động
22/02/2017


Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Xem chi tiết...

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố thông tin bất thường

2/23/2017 11:30:00 AM

Tập đoàn đang xây dựng Chiến lược phát triểngiai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.

Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn lần đầu tiên công bố thông tin

2/20/2017 9:14:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Kết quả SXĐM 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

2/17/2017 4:59:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin

2/15/2017 1:34:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

1/12/2017 3:25:00 PM

Thông tin công bố là các báo cáo tài chính năm 2013, năm 2014 và năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ lần đầu tiên công bố thông tin

2/15/2017 1:11:00 PM

Thông tin công bố là các báo cáo của doanh nghiệp các năm 2015, 2016 và 2017.

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

1/10/2017 9:39:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

1/4/2017 4:15:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015.

Công ty TNHH MTV Cáp quang lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

1/3/2017 6:09:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

1/3/2017 3:48:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone điều chỉnh thông tin công bố

2/21/2017 9:28:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo điều chỉnh báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải công bố thông tin hoạt động

1/5/2017 10:56:00 AM

Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

1/3/2017 4:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Công ty TNHH MTV Itaxa công bố thông tin hoạt động

12/30/2016 10:50:00 AM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Chiến lược phát triển, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động năm 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

12/30/2016 9:42:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang công bố thông tin hoạt động

2/23/2017 10:55:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

2/22/2017 8:56:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

2/22/2017 8:29:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô công bố thông tin hoạt động

2/22/2017 8:20:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016