Xác định một số lĩnh vực có thế mạnh để định hướng thực hiện tái cơ cấu tập đoàn hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
30/12/2020


Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) là tập đoàn kinh tế nhà nước có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khi được thành lập, Vinachem đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực hoá chất.

Xem chi tiết...

Tình hình thực hiện phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công nghiêp ( ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) và một số điểm mới tại dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ - TTG
13/01/2021


Tình hình thực hiện phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công nghiêp ( ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) và một số điểm mới tại dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ - TTG về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển ĐVSNCN thành CTCP

Xem chi tiết...

Những điểm mới tại dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
14/12/2020


Tại Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn sau năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Xem chi tiết...

Vai trò của Doanh nghiệp nhà nước trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
22/11/2020


Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian qua vẫn được xem là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. Vấn đề đặt ra là trong giai đoạn tới, Nhà nước tiếp tục định vị DNNN ở đâu và cần có các thay thế cơ chế chính sách gì để đạt được các mục tiêu, quan điểm về vai trò và vị trị của DNNN.

Xem chi tiết...

Tình hình thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường
23/12/2020


Theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường không thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

Xem chi tiết...

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông công bố thông tin hoạt động

10/29/2018 9:14:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo giám sát Quý III năm 2018, báo cáo quyết toán tài chính Quý III 2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin hoạt động

10/24/2018 5:17:00 PM

Doanh nghiệp bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập doàn kể từ ngày 15/10/2018.

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long công bố thông tin hoạt động

10/8/2018 9:35:00 AM

Thông tin công bố là Chiến lược phát triển năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2018-2022

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị công bố thông tin hoạt động

9/19/2018 11:35:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng 5 tháng đầu năm 2018

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng KTV công bố thông tin hoạt động

9/19/2018 11:22:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Tổng công ty Thương mại Hà Nội công bố thông tin hoạt động

10/5/2018 1:53:00 PM

Thông tin công bố là Chiến lược phát triển đến năm 2020, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018.

Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia công bố thông tin hoạt động

10/4/2018 11:49:00 AM

Doanh nghiệp công bố 02 nhân sự Phó Tổng Giám đốc.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam công bố thông tin hoạt động

9/25/2018 7:33:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

9/22/2018 3:08:00 PM

Thông tin công bố là Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 2018 của công ty mẹ

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV công bố thông tin hoạt động

9/18/2018 11:02:00 AM

Thông tin công bố Sắp xếp đổi mới 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầy tư phát triển 2018.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam công bố thông tin

10/26/2018 8:59:00 AM

Doanh nghiệp công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Bảng cân đối kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo tài chính 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018…

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà công bố thông tin hoạt động

10/19/2018 4:29:00 PM

Doanh nghiệp công bố thông tin thay đổi người quản lý.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thông tin

10/4/2018 11:57:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Bộ Tài chính) công bố thông tin bất thường

10/1/2018 4:37:00 PM

Doanh nghiệp công bố Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 2018

Tập đoàn Dệt may Việt Nam công bố thông tin

9/28/2018 6:15:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh Tháng 9/2018.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công bố thông tin hoạt động

10/24/2018 12:40:00 PM

Thông tin công bố là Báo tài chính Quý II năm 2018.

Công ty TNHH MTV Phà An Giang công bố thông tin hoạt động

10/24/2018 12:21:00 PM

Doanh nghiệp bổ sung thông tin người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Thuận công bố thông tin hoạt động

9/28/2018 6:04:00 PM

Thông tin công bố là Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Cà Mau) công bố thông tin hoạt động

9/18/2018 10:28:00 AM

Doanh nghiệp công bố các báo cáo hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm 2016, 2017 và 2018.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định công bố thông tin hoạt động

9/18/2018 10:10:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018