Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng công bố thông ...
24/05/2018


Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh năm hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Xem chi tiết...

Thông tin về Hội chợ quốc tế tại Ấn Độ ...
23/04/2018


Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu các thông tin liên quan tới Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế năm 2018 và các Hội chợ Thương mại Mega Quốc tế Ấn Độ sẽ được tổ chức trong năm 2018-2019 tại Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Xem chi tiết...