Giấy phép hoạt động đại lý bàn đổi ngoại tệ

Điều chỉnh hoạt động đại lý bàn đổi ngoại tệ

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra

Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt

Điều chỉnh các giao dịch liên quan đến thu ngoại tệ tiền mặt